main dalsi

Zásady ochrany osobních údajů a cookies

Věnujte prosím pozornost upraveným zásadám o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR (General Data Protection Regulation), které vešlo v platnost dne 25. 5. 2018. Ochraně osobních údajů věnujeme velkou péči, tím pádem se nemusíte bát, že se Vaše údaje dostanou do nesprávných rukou. Více níže.

INFORMACE O ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI NÁKUPU ONLINE

1) Odesláním objednávky z internetového formuláře a dokončení objednávky na poskytnutí produktů či služeb, které nabízí firma NavigaceCesky.cz IČ 75572249, potvrzuje uživatel, že je srozuměn s podmínkami ochrany osobních údajů, vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje.

2) Poskytovatel je správcem osobních údajů uživatelů podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”). Poskytovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR.

3) Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4) Při poptávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení (jméno a příjmení, doručovací a fakturační adresa, telefon, email). Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky uživatele a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem. Účelem zpracování osobních údajů je dále zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a oprávněný zájem Poskytovatele dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem Poskytovatele je zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.

5) Poskytovatel ukládá osobní údaje uživatele po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi poskytovatelem a uživatelem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů. Po jejím uplynutí budou údaje vymazány. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

6) Uživatel má právo požadovat od poskytovatele přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Uživatel má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má uživatel právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

7) Uživatel má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

8) Uživatel nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro:

 1. pro uzavření a plnění smlouvy
 2. zaslání nabídky či cenové kalkulace
 3. poskytnutí odpovědí na vznesenou otázku uživatele

Bez poskytnutí osobních údajů není možné výše zmíněné akce ze strany poskytovatele plnit.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZA ÚČELEM ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

1) Udělujete tímto souhlas společnosti NavigaceCesky.cz IČ 75572249, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala následující osobní údaje:

 • emailovou adresu.

2) Emailovou adresu je možné zpracovat na základě vámi uděleného souhlasu a bude zpracována za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení.

3) Zájemce o využívání služeb Poskytovatele vyplněním kontaktního formuláře:

 1. Souhlasí s použitím svých osobních údajů pro účely elektronického zasílání obchodních sdělení, reklamních materiálů a přímých nabídek produktů ze strany Poskytovatele a třetích subjektů, ne však častěji, než 1x měsíčně
 2. Prohlašuje, že zasílání informací nepovažuje za nevyžádanou reklamu ve smyslu zák. č. 40/1995 Sb. ve znění novel, neboť uživatel se zasílám informací ve spojení s § 7 zák. č. 480/2004 Sb. výslovně souhlasí.
 3. Souhlas udělujete na zpracování po dobu 3 let a to za účelem zasílání obchodních sdělení, pokud tuto dobu neprodloužíte. 
 4. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek zastavení zasílání obchodních sdělení.

Kodování Funkcí

Konkrétní kodování se liší u každé značky

více informací
 • Vypnutí Start/Stop
 • Dodělání výbavy
 • Konverze z USA verze na EU
 • Deaktivace pípání bezpečnostních pásů
 • Povolení režimu videa za jízdy
 • Dokodování funkcí, které chybí z výroby
 • Dodělání navigace
 • Zavírání kufru tlačítkem
 • Aktivace denního svícení
 • A mnoho dalšího...